Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü Halkali Gümrük: Eksiklik-Fazlalik Takibati hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Halkalı Gümrük
Sayı : 82973961/131.99
Konu : Eksiklik-Fazlalık Takibatı hk.
...............................A TİPİ GENEL ANTREPO İŞLETMECİLİĞİNE
...............................C TİPİ ANTREPO İŞLETMECİLİĞİNE
...............................DEPOLAMA YERLERİ İŞLETMECİLİĞİNE


İlgi: 11.05.2015 tarihli, 57840028 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu bir örneği ekte gönderilen 2015/89 sayılı Müdürlük Emrinde; Müdürlüğümüz denetiminde bulunan antrepo ve geçici depolama yerlerine boşaltılan eşyalarla ilgili özet beyan fazlalık ve eksiklik konusunda yaşanan sorunları gidermek amacıyla düzenleme yapma ihtiyacı duyulduğu ve özetle;

"Özet beyanda kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için özet beyanı veren kişiye bildirimde bulunulur. Özet beyan eksiklik veya fazlalıkları ile ilgili takibat, elektronik ortamda kayda alınır.

Denmek suretiyle boşaltma tutanaklarının tutulma şekli ve idareye ne şekilde bildirim yapılacağına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.Yine aynı şekilde, Gümrük Yönetmeliği'nin 249. Maddesi uygulamasında özellikle fazlalığa ilişkin tutulan tutanaklarda, fazla eşyanın cinsi, GTİP'i, transit taşıma belgesindeki diğer eşya ile uyumlu olup olmadığı, mülkiyeti gibi hususlar büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, bundan sonra aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

1) Antrepo ve geçici depolama yerine boşaltılan eşyalara ilişkin olarak düzenlenecek eksiklik ve fazlalık tutanaklarının, öncelikle yönetmelikte belirtilen kişilerce imzalanması, düzenlendikleri gün veya aynı gün yetişmesi imkansız ise en geç tutanağın düzenlendiği günü takip eden iş günü içerinde idareye mutlak suretle bildirilmesi gerekmektedir.

2) Özellikle fazlalık olması durumunda; fazla çıkan eşyanın taşıma belgesinde beyan edilen diğer eşya ile cins ve GTİP olarak uygun olup olmadığı, fazla çıkan eşyanın; taşıma belgesinde kayıtlı firmalara ait olup olmadıkları; taşıma belgesinde belirtilen firmalar dışında bir firmaya ait etiket veya tanıtıcı herhangi bir bilgi varsa tutanakta bu bilgiler yazılmakla birlikte; söz konusu firmanın taşıma belgesinde bulunmadığı açıkça belirtilmelidir.

3) Geçici depolama yerlerine alınan veya antrepoya alınarak antrepo beyannamesi tescil edilmiş olan eşyaya ilişkin olarak düzenlenen, eksiklik veya fazlalık tutanağına istinaden, ilgili servisçe takibata başlandığına ilişkin karar alınmadan, söz konusu antrepo beyannamesinde düzeltme yapılmaması veya ithalat düzenlenmesine izin verilmemesi gerekmektedir." hususları talimatlandırılmıştı.

Ancak, yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmediği gecikmeler olduğu anlaşıldığından, bundan böyle düzenlendikleri gün veya aynı gün yetişmesi imkansız ise en geç tutanağın düzenlendiği günü takip eden iş günü içerinde idareye sunulmaması, ilgili servisçe takibata başlandığına ilişkin karar alınmadan, söz konusu antrepo beyannamesinde düzeltme yapılması veya ithalat düzenlenmesine izin verilmesi halinde ilgililer hakkında tecziye cihetine gidileceğinin/Geçici 6. Madde doğrultusunda işlem yapılacağının bilinmesi hususu tebliğ olunur.

Hasan DAĞDEVİREN
Gümrük Müdürü a.
Gümrük müdür Yrd.

 

EK: Müdürlük Emri

DAĞITIM:
-A Tipi Genel Antrepo İşletmeciliğine 
-C Tipi Özel Antrepo İşletmeciliğine 
Geçici Depolama İşletmeciliğine

MÜDÜRLÜK EMRİ (2015/89)Müdürlüğümüz denetiminde bulunan antrepo ve geçici depolama yerlerine boşaltılan eşyalarla ilgili özet beyan fazlalık ve eksiklik takibatları konusunda yaşanan sorunları gidermek amacıyla düzenleme yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Bilindiği üzere özet beyan eksiklik ve fazlalıklarında; transit beyannamesi ve transit refakat belgesi (NTCS) ile işlem gören eşyalar için Gümrük Yönetmeliğinin 249. Maddesi doğrultusunda eksiklik ve fazlalığın, Gümrük Kanunu'nun 46. Maddesinde belirtilen süreler içerisinde; TIR karnesi kapsamında da TIR işlemlerine ilişkin 1 seri no'lu Gümrük Genel Tebliğinin 34. Maddesi doğrultusunda eksiklik ve fazlalığın, düzenlendiği tutanak tarihinden itibaren 3 ay içerisinde; mahrecinden yapılan yanlış yüklemeden kaynaklandığının belgelendirilmesi durumunda, takibat işlemleri kaldırılmaktadır.

Takibat işlemlerine başlanılmasında antrepo ve geçici depolama yerlerinde tutulan tutanaklar dayanak oluşturmaktadır. Ancak uygulamada tutulan tutanaklar antrepoda görevli bulunan memurlarca idareye bildirilmemekte, eksiklik ve fazlalıktan yükümlünün başvurusu sonucu idarenin haberi olmakta, bu da yukarıda zikredilen sürelerin uygulanması açısından sorun oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin olarak, Gümrük Yönetmeliği'nin 74. Maddesinde;

(1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır. Boşaltmaya yetkili deniz, kara ve hava araçlarının sahipleri veya kaptan, pilot, sürücü veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili personeli tarafından eşyanın gümrük memurunun nezaretinde boşaltılmasını müteakip yirmidört saat içinde boşaltma listesi düzenlenerek gümrük memuru, taşıt sahibi, sürücüsü veya temsilcisi ile geçici depolama yeri işletme personeli tarafından imzalanmak suretiyle gümrük idaresine ibraz edilir. Üç nüsha olarak düzenlenip gümrük idaresince tasdik edilen bu listenin bir nüshası gümrük idaresinde kalır. İkinci nüshası eşyayı geçici depolama yerine teslim edenlere, üçüncü nüshası ise işletme personeline verilir. Bu işlem, gümrük idaresince uygun görülen yerlere alınan eşya için de geçerlidir.

(2) Boşaltma listesinde eşyanın cinsi, brüt ağırlığı, kapların sayısı, cinsi, markası, numarası, taşıtın ismi ve sefer numarası gösterilir.

(3) Eşyanın boşaltmadan önce veya boşaltma sırasında zarar görmüş veya kaplarının kırık veya bozuk olduğu tespit edilirse bu durum bir tutanakla tespit olunarak boşaltma listesi ekinde gümrük idaresine sunulur.

(4) Boşaltma listesi, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanarak geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilebilir.

Gümrük Yönetmeliği'nin 75. Maddesinde;

(1) Özet beyan ile boşaltma listeleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda farklılık görülürse buna ilişkin tutanak düzenlenerek bu tutanak üzerinden Özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilir

(4) Özet beyanda kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için özet beyanı  veren kişiye bildirimde bulunulur. Özet beyan eksiklik veya fazlalıkları ile ilgili takibat, elektronik ortamda kayda alınır.