Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2016/1 (2012/4 sayili Genelgede Transit beyannamesine fatura eklenmesi ile ilgili maddesinde degisiklik)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :96603261-010.06

 

Konu :2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik
Yapılmasına Dair Genelge
GENELGE
(2016/1)


İlgi : 13.02.2012 tarihli, 2012/4 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge’nin “Transit beyannamesine fatura eklenmesi” başlıklı 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Gümrük idaresine ibrazı gereken faturanın yurtdışında düzenlendiği ve asıl sorumlusunca orijinal faturanın ibraz edilemediği durumda, kuvvetli şüphe ve ihbar halleri dışında, Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesinde belirtilen ve faturalarda bulunması zorunlu bilgileri içeren fatura örneği, e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma faturaya istinaden işlem yapılır. Proforma faturaya istinaden işlem yapılması durumunda fatura aslı ya da örneğinin 15 gün içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Müsteşar

 


13.02.2012 tarihli, 2012/4 sayılı GeneLGENİN “Transit beyannamesine fatura eklenmesi” başlıklı 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının Yukarıdaki Genelge ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  

(2) Yükümlüsünce orijinal fatura ibraz edilememesine karşın, Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesinde belirtilen ve faturalarda bulunması zorunlu bilgileri içeren faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma faturanın gümrük idaresine sunulması halinde;

a) Yükümlüsünden orijinal faturanın 15 gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınarak faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma fatura ile transit işlemleri tamamlanır,

b) Süresi içinde faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş faturaya veya proforma faturaya dair orijinal faturayı ibraz etmeyenlere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek orijinal fatura ibraz edilene kadar yükümlünün faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma fatura ile işlemleri yapılmaz.