İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireyler toplam 72,9 (erkekler %80,4, kadınlar %65,5).. , İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı  %29,3’e (erkekler %33,6, Kadınlar %25) ulaştı.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler, İnternetten en çok %65,2 ile giyim ve spor malzemesi satın alınırken, Bunu %31,9 ile seyahat bileti, araç kiralama vb. %26,8 ile ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elektroniği hariç), %22,1 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler ve %20,6 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) satın alındığı görülmektedir.

Ülkemizdeki yerel internet alışveriş sitelerinden satın aldığında adrese kadar gelebilirken, Türkiye haricinde bulunan internet alışveriş sitelerinden satın alındığında Gümrük Mevzuatları yürürlüğe girmektedir.

Bu nedenle Türkiye haricinde bulunan internet alışveriş sitelerinden (Amazon, Alibaba, Aliexpress, ebay, etsy, ibuygou, focalprice vs) satın alırken, Adresinize kadar gelebilmesi için gümrük mevzuatlarının da ayrıca bilinmesi gerekir.

Aksi halde; Gümrüklerde, yüksek vergi oranları ve masrafların yanı sıra ithalatta uygulanan kısıtlamalar nedeniyle kişilerin şartları yerine getirmediğinde internet alışveriş sitelerinden satın alınan eşyayı gümrüğe terk etmek zorunda kalınması veya mahreç ülkeye geri gönderilmesi kaçınılmazdır.

Posta ve hızlı kargo ile gelen eşyalarda Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna

Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167’nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve 63’üncü maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

2019 yılı gümrük muafiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen kişisel kullanıma mahsus kitaplar için gümrük Her bir sevkiyat için toplam 150 Avro’yu, diğer eşyalar için toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya, önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve Gümrük Vergi muafiyet tanınmaktadır. 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın muafiyet uygulanmasında, eşyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği önem arz etmemekte olup, muafiyetten faydalanmanın bir sınırı yoktur.

22 Avro’yu aşan, 1500 Avro’yu aşmayan internet alışverişleri

Her bir sevkiyat için kıymeti 22 Avro’yu aşan ancak 1.500 Avro’yu aşmayan, Posta ve Hızlı Kargo ile gelen, Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve Brüt 30 kg. Aşmayan eşyalara geldiği ülkeye göre tek ve maktu gümrük vergisi uygulanmaktadır.

- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda eşya değerinin %18 gümrük vergisi

- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda eşya değerinin %20 gümrük vergisi,

- Kitap veya Basılı Yayın için %8 gümrük vergisi (ülke ayırımı yok)

Bununla birlikte, ÖTV Kanunu IV sayılı liste kapsamı eşya için yukarıdaki oranlara ilave %20 tek ve maktu vergi uygulanmaktadır.

Miktar, Kıymet ve Eşya cinsi bakımından 1500 Avrodan düşük Ticari nitelik taşıyan eşyalar ile 1.500 Avroyu aşan gönderimler ise ithalat mevzuatına ilişkin tüm vergiler uygulandığından dolaylı temsil yetkisi kapsamında Gümrük Müşavirleri tarafından beyan edilmektedir.

Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek bir kişiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın 1500 Avroya kadar olan eşyaların vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden kitaplarda 150 Avro, Diğer eşyalarda 22 Avro değer mahsup edilmez.

Yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kıymetinin muafiyet limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmaz. Aynı gönderici tarafından aynı Konşimento içinde aynı alıcıya gönderilen eşyalar varsa bir bütün teşkil edeceğinden gümrük kıymetleri birlikte değerlendirilir.

Eşyanın sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş olduğunun tespiti durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Posta ve hızlı kargo ile gelen ve yurt dışından muafiyet kapsamında yararlandırılmayan, ithalat mevzuat çerçevesinde değerlendirilen ve yasak eşyalar

Kişisel ihtiyacı ve hediye edilecek eşya olmayan, Miktar ve Eşya kıymeti bakımından Ticari nitelik taşıyan eşyalar,

Şahsi hastalık tedavisinde kesin kanaat getirilmeyen ve sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete ibraz edilemeyen İlaçlar,

Cep telefonu (söz konusu cep telefonu bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunda Mobil Cihaz kayıt sisteminde IMEI numarası kayıtlarından teyit edilen kayıtlı olan, Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan veya tamir amacıyla yurt dışına gönderilen cep telefonları hariç)

Doktor tavsiyesi ile kullanılan hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi ibraz edilemeyen, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesini ibraz edilemeyen takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, Metabolizma hastaları için gıda maddeleri

Kozmetik ürünler (insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatları veya maddeler)

Her türlü tütün ürünü (Tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeler, taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara (elektronik sigara), her tür elektronik sigara kartuş ve uyuşturucu maddeler) ve Her türlü Alkollü içecek

Silah ve tüfekler,

Bıçaklar ve Benzeri Araçlar (Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı olan eşyalar hariç)

Hayvansal ürünler (1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi yazılı olanlar hariç)

Üretim ve dikim materyali olarak kullanılan tohum vb. materyal ile topraklı ve/veya köklü süs bitkisi gibi hiçbir canlı bitkiler, (Zirai Karantina Müdürlüğü veya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden kontrol edilen ve izin alınan eşyalar hariç)

Sahte Markalı eşyalar yasaktır.

Yurtdışından Posta Yoluyla Alışverişlerde Gümrüksüz Alış Limiti Nereden Nereye Geldi?

Yurtdışından posta yoluyla alışverişte gümrüksüz alma imkanına ilişkin limit sürekli düşürülmüştür. Yurtdışı gümrüksüz alış limiti 20.08.2011 tarihine kadar 150 Avro İken 20.08.2011 tarihinde 75 Avro, 15.01.2017 tarihinde 30 Avro, 26.04.2018 tarihinden itibaren ise 22 Avro olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Eşyanın değeri 22 Avro’dan fazla olduğu halde kargoların herhangi bir gümrük vergisi ödenmeden eve kadar teslim edilebilmesinin sebebi ne olabilir?

Gümrük İdaresi, Yurt dışından Posta ve hızlı kargo ile Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen eşyalar Gümrük Kanunu’nun 173/1 maddesi uyarınca kontrol ve muayenesine tabi olup, bu kontrol ve muayene işlemleri posta işleme merkezlerinde yapılmaktadır.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacıların ise Gönderilerin eşyaların tasnifinin nasıl yapılacağını, Gönderilerin beyanlarının nasıl olacağını ve Gönderilerin kontrol ve muayenesi nasıl olacağını Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) (10.03.2013 t. 28583 s. R.G.) ile düzenlenmiştir.

Bu tebliğde; Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılarının Yurtdışından gelen gönderiler otomatik barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak aşağıdaki dört kategoriye ayırmakta ve eşyaları Türkiye Gümrük Bölgesine (Gümrük deposuna) Getirilmeden önce gümrüğe özet beyan ve Liste ile bildirmektedir.

1-  Belge kontrolüne tabi dokümanlar ve Kararın 45 inci maddesinde belirtilen eşya, (eşyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği önem arz etmeyen, Maksimum 22 Avro değerinde olan ve muafiyetten faydalanılan eşyalardır.)

2-  Belge kontrolüne tabi yetki kapsamında beyan edilebilecek diğer gönderiler,

3-  Yetki kapsamındaki gönderilerden gümrükçe muayeneye tabi tutulacak olanlar,

4-  Yetki kapsamı dışında kalan gönderiler.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılarının Gümrüğe verdiği beyanda, 1.nci katogori de Doküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi beyan edilirken, Kararın 45.Maddesinde 22 Eur. Kadar olan eşyalar için ilaveten Kıymet ve varsa eşyanın 8.li Gümrük Tarife Numarası ilave edilmektedir. İkinci kategoride yer alan gönderiler için ise yukarıdaki bilgilere ilaveten eşyanın sekizli tarife alt pozisyonu, ilk ve son yüklendiği ülke bilgileri yer almaktadır.

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen Ticari nitelikte olmayan eşyaların Déclaration en Douane veya Posta ve Hızlı Kargo firmaları tarafından verilen sözlü beyan formu veya kapsamı eşyanın muayeneleri genellikle örnekleme yöntemi ile yapılmaktadır.

Eşya değerinin 22 Avro’dan fazla olduğu halde herhangi bir gümrük vergisi ödenmeden eve kadar teslimlerinin sebebinin “‘örnekleme yöntemi’nin” bir sonucu olduğu, Déclaration en Douane’larında yazılı eşya kıymetlerinin doğru varsayımla gümrükçe gözden kaçarak uygun bulunduğu, Posta ve Hızlı Kargo firmaları tarafından gümrüğe verilen listelerde yazılı kıymetlere Gümrük idaresinin itibar ettiği,  2.nci, 3.ncü ve 4.ncü katogilere ayrılması gereken  eşyaların 1.nci kategoriye bilerek veya bilmeyerek tasnif edilerek Gümrüğe beyan edildiği,  Devletin Vergi kaybına yol açtığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Eşya değerinin 22 Avrodan fazla olduğu halde herhangi bir gümrük vergisi ödenmeden eve kadar sehven teslimleri olabilmektedir.

Ancak Bilinmelidir ki! Her bir sevkiyat için kıymeti 22 Avroyu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, Posta ve Hızlı Kargo ile gelen, Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve Brüt 30 kg. Aşmayan eşyalara geldiği ülkeye göre tek ve maktu gümrük vergisi uygulanmakta, Ticari nitelik taşıyan eşyaların Miktar, Kıymet ve Eşya cinsi bakımından 1500 Avrodan düşük ve 1500 Avroyu aşan gönderimler ise ithalat mevzuatına ilişkin tüm vergiler uygulandığından dolaylı temsil yetkisi kapsamında Gümrük Müşavirleri tarafından beyan edilerek işlem yapılmaktadır.

 

İLHAN ÖZOĞUL
Gümrük Müşaviri

25.02.2019

www.gumrukumusavir.com sitesinde yayınlanan bu makale kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kullanılabilir,

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc