YENİ MEVZUAT HABERLERİ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33)
04.01.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33)

Çin menşeli 8419.11.00.00.00 gtipli gazla çalışan anında su ısıtıcıların ithalatında 2014/16 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/34)
04.01.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/34)

Çin menşeli 7607.11 ve 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/36)
04.01.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/36)

Çin ve Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gtipli laminat parkelerin ithalatında 2014/14 ve 2015/21 sayılı Tebliğler ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

devamını oku>>

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/38)
04.01.2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/38)

Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 gtipli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

devamını oku>>

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) (2020 Yılı)
31.12.2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) (2020 Yılı)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5), (EK:6), (EK:7) ve (EK:8) ilave edilmiştir. (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı)

devamını oku>>

2020 Yılı - İthalat Tebliğleri
31.12.2020

2020 Yılı - İthalat Tebliğleri

2020 Yılı - İthalat Tebliğleri RG. Yayınlandı

devamını oku>>

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953)
31.12.2019

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953)

Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, epsilon-kaprolakton, sodyum lügnosülfonat çözeltisi, reçine asitleri, poli(vinil alkol), nikel-metal hidrit akümülatörler, lityum-iyon akümülatör, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı, lityum iyonlu akümülatörler, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, rotatif tip kompresör, polieter polyol, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör)

devamını oku>>

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)
31.12.2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

alnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı,

devamını oku>>

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)
31.12.2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 163)
31.12.2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 163)

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2019 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

devamını oku>>

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1963)
31.12.2019

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1963)

99/13812 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın başlığına ...Transit Ticaret... ibaresi eklenmiş, diğer maddelerinde de bazı düzenleme, değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

devamını oku>>

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2019

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/6/2013 tarihli Tasfiye Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Yeniden İhraç Amaçlı Satış ve Tasfiyelik Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması, Yasak fiil ve yaptırımlar, Satış sonrasında yapılacak işlemler...).

devamını oku>>

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9)
31.12.2019

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9)

2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Belge süresi ve ek süreler, İhracat taahhüdünün kapatılması, Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali, Müeyyideli kapatılmış vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama, Elektronik ortamda müracaat...).

devamını oku>>

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)
31.12.2019

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) in bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Özelliği olan ihracat, İhracat işlemlerinde sorumluluk, İhracat bedelinden indirimler, Hesap kapatma, ihbar ve ek süre, Mücbir sebep halleri, Terkin...).

devamını oku>>

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/10)
31.12.2019

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/10)

2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Hariçte işleme rejiminde belge/izin şartları, İznin gönderileceği merciler, Firmanın sorumluluğu, Gümrük idarelerince yapılacak işlemler, Müracaatların değerlendirilmesi... ).

devamını oku>>

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)
30.12.2019

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmiştir.

devamını oku>>

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) (30.12.2019 t. 30994 s. R.G.)
30.12.2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) (30.12.2019 t. 30994 s. R.G.)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlendi.

devamını oku>>

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)
30.12.2019

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri hk.

devamını oku>>

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)
30.12.2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6)

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notlarının yürürlüğe konulması hk.

devamını oku>>

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)
28.12.2019

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)

2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk Tebliğ

devamını oku>>

Diğer Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc