posta ve hızlı kargo taşımacılığı konusunda yayımlanan bir genelge ile yeni düzenlemeler yapıldı.

posta ve hızlı kargo taşımacılığı konusunda yayımlanan bir genelge ile yeni düzenlemeler yapıldı.


posta ve hızlı kargo taşımacılığı konusunda yayımlanan bir genelge ile yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre; doküman, önemli değeri olmayan eşya, değeri 1500 Euro’yu, miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya, numunelik eşya ve modeller, inceleme, analiz veya test amaçlı eşya, yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde gelen eşya ve kitap veya basılı yayının serbest dolaşıma giriş beyanı, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya bakanlıkça yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından yapılabiliyor.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında bir tüzel kişiye gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın değerinin 22 Euro’yu geçmemesi ve ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi gerekiyor. Ancak; Bu konudaki Kararın 62’nci maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın bir gerçek kişiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve değerinin 1500 Euro’yu, miktarının diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Keza; 430 Euro tutarındaki yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmıyor.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın kıymetinin yetki limitleri dâhilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmıyor. Aynı gün içerisinde ithalat veya ihracata konu edilen, alıcısı ve göndericisi aynı olan gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının miktarı ve kıymeti birlikte dikkate alınıyor. Eşyanın sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş olduğunun tespiti durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirleniyor. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirleniyor.

Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri gümrük vergilerinden muaf olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilebiliyor.

Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde işlemlerin sonuçlandırılması gerekiyor.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda getirilen çek ve nakit paraya ilişkin olarak, yurda getirilen paranın Kambiyo Mevzuatı uyarınca bankalar aracılığıyla transfer edilmesi gereken nitelikte olup olmadığının tespiti yapılıyor. Çek ve nakit paranın posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından alıcısına teslimine izin verilmiyor.

Operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde eşyanın geçici depolama yerine alınmış olma şartının aranmaması yönündeki talepler, gerekli fiziki koşullar ve risk analizi göz önünde bulundurularak gümrük idarelerince değerlendiriliyor.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük memurunca alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırma sonucunda kesin olarak kanaat getirilmesi durumu saklı kalmak üzere, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, girişine izin veriliyor.

Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekiyor.

Hayvansal ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda girişine ilişkin işlemler, Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliği uyarınca yürütülüyor.

Bitki Karantinası Yönetmeliği çerçevesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bitki veya bitkisel ürünlerin, söz konusu yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin veriliyor.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda tanımlanan “takviye edici gıdalar” ile Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nde tanımlanan “sporcu gıdalarının İthali mümkün bulunuyor.

Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi”ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin veriliyor. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranmasına gerek bulunmuyor.

Kozmetik Kanununu ile kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin kapsamında ithali mümkün bulunuyor.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılıyor.

Alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz aksam, yedek parça ve solüsyonlarının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün bulunmuyor.

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün bulunmuyor.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te yer alan kişiler hariç, yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma sokulması mümkün bulunmadığından söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaklanmış bulunuyor.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak Gümrük Kanunu uyarınca işlem başlatılması gerekiyor.

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc