Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12)

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12)


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge ile ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :E-21558579-020
Konu :Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri


GENELGE
(2021/12)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye
Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Genelge, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 10/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Genelgenin uygulanmasında,
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru formu: Bu Genelgenin ekinde yer alan "Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetlerine İlişkin
Başvuru Formu"nu,
c) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
ç) TGB: Türkiye Gümrük Bölgesini,
ifade eder.

Suriye’ye ihracat ve transit

MADDE 4 - (1) TGB’den Suriye’ye ihracat ve transit serbesttir.
(2) Bakanlık bazı eşyanın TGB’den Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmesini izne bağlayabilir veya bu hizmetlere kısıtlama getirebilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi veya Bakanlıkça kısıtlanan eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
(4) Bu madde kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 5 inci maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır.
Suriye’ye ihracat ve transiti Bakanlık iznine tabi eşya için başvuru işlemleri


MADDE 5 - (1) TGB’den Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabi eşya için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla
ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur:


a) Başvuru formu
b) Proforma fatura örneği
c) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği
ç) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri
(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde
sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir.


Suriye’den ithalat ve transit
MADDE 6 - (1) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine
tabidir.

(2) Genel Müdürlük, kara yoluyla Suriye’den ithalatı yapılabilecek eşyayı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurmak suretiyle belirler. Bu kapsamda belirlenen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
(3) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılan transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, belirli eşyanın Suriye’den
kara yoluyla ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir. Bu kapsamda kısıtlama getirilen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
(4) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 7 nci maddede belirtildiği
şekilde başvuru yapılır.


Suriye’den ithalat ve transit işlemlerinde başvuru işlemleri
MADDE 7 - (1) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için aşağıda belirtilen
belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur:
a) Başvuru formu
b) Proforma fatura örneği
c) Suriye’de yerleşik gönderici kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği
ç) Suriye’de yerleşik gönderici kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri
(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde
sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir.
,

TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit
MADDE 8 - (1) Kara yoluyla, Suriye’den TGB’ye girerek TGB üzerinden tekrar Suriye’ye çıkış yapmak suretiyle yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine tabidir.
(2) Birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, birinci fıkra kapsamındaki transit işlemlerinde belirli
eşyanın Suriye’den Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir. Bu kapsamda kısıtlama getirilen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
(3) TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 9 uncu maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır. TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde başvuru işlemleri

MADDE 9 - (1) 8 inci madde kapsamında yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük
müdürlüğüne başvurulur:
a) Başvuru formu
b) Proforma fatura örneği
c) Suriye’de yerleşik gönderici kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği
ç) Suriye’de yerleşik gönderici kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri
d) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği
e) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri

(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir.

Transit işlemlerinde uygulanacak özel hükümler
MADDE 10 - (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilir. Ancak, söz konusu eşyanın
deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine konulabilir.
(2) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dâhil olmak üzere azami 90 gün boyunca, liman sahasında bulunan
geçici depolama yerlerinde kalabilir. 90 günlük süre, son sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlar. Söz konusu sürelerin aşılması durumunda, eşyaya ilişkin olarak anılan Kanunun 177 ila 180 inci maddeleri
çerçevesinde işlem yapılır.
(3) Bu madde kapsamındaki eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınması uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

İzin süresi
MADDE 11 - (1) Bu Genelge kapsamında verilen izinler altı ay süreyle geçerlidir. Bununla birlikte, farklı bir süre kısıtı konularak verilmiş olan izinler süreleri bitiminde sona erer.

Özel ve zorunlu durumlar ve izin iptali
MADDE 12 - (1) Bu Genelge kapsamında yapılan başvuruların ilgili gümrük müdürlüğüne yapılması esastır. Ancak, Bakanlıkça belirlenen eşyaya ilişkin başvurular Genel Müdürlüğe yapılır. Bu kapsamda yapılacak başvurular
Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
(2) Suriye’deki güvenlik koşulları ve güncel gelişmelere bağlı olarak, bu Genelge kapsamında verilmiş olan izinler iptal edilebilir.
(3) Mer’i mevzuat uyarınca ithalatı, ihracatı veya transiti yasaklanan ya da izne tabi tutulan eşyaya ilişkin hükümler saklıdır.
(4) Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir.

Kayıtların tutulması
MADDE 13 - (1) Bu Genelge kapsamında Suriye ile yapılacak ihracat, ithalat ve transit işlemlerine ilişkin başvurular ile verilen izinlere ilişkin kayıtlar ilgili gümrük müdürlüğünce tutulur ve üçer aylık dönemler halinde
Genel Müdürlüğe gönderilir.


Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 14 - (1) 30.04.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge ile 29.07.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Genelge hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek: Başvuru Formu Örneği (1 Adet)__
EK-1: SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
1. Form, bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
2. Transit başvurularında form doldurulurken yalnızca Türkiye’deki ve Suriye’deki firmalara ilişkin bilgi
ler girilecektir.
3. Bu formda belirtilen belgelerin form ekinde ibrazı zorunlu olup, sayılan belgelerden herhangi birinin
form ekinde sunulmaması halinde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Aşağıdaki bilgi ve belgelerden Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki dillerde düzenlenmiş olanların ye
minli tercüman onaylı Türkçe örneklerinin de form ekinde ibrazı zorunludur.
GÜMRÜK İŞLEMİ TÜRÜ
Suriye’ye İhracat
?
Suriye’ye Transit ?
Suriye’den İthalat
?
Suriye’den Transit ?
Suriye’den Suriye’ye TGB Üzerinden Transit ?
ALICI FİRMA BİLGİLERİ
Unvanı:
Vergi Numarası: Adresi:
Telefon Numarası:
Faks numarası:
E-Posta Adresi:
GÖNDERİCİ FİRMA BİLGİLERİ
Unvanı:
VergiNumarası: Adresi:
TelefonNumarası: Faks Numarası:
E-Posta Adresi:
ALICI/ARACI FİRMA ORTAKLARI GÖNDERİCİ/ARACI FİRMA ORTAKLARI
Ad-Soyad TCK/Pasapor
t/Tanıtım Kar
tı No
Ad-Soyad TCK/Pasaport
/Tanıtım Kartı
No
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
EŞYA BİLGİLERİ
Eşya GTİP Miktar Kıymet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
EKLER:
1-Proforma fatura örneği ?
2-Alıcı/Aracı firma ortaklarının kimlik/pasaport/tanıtım kartı örneği ?
3-Gönderici/Aracı kişi/firma ortaklarının kimlik/pasaport/tanıtım kartı örneği ?
4-Suriye’deki kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örneği ?
Bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Tarih
Taahhüt Eden
Firma Kaşesi/Kurum Mührü
Adı-Soyadı
Unvan

 

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc