Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66040310 sayılı yazısı (Susuz saf amonyak ithalatında KDV oranı ve kıymet tespiti)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66040310 sayılı yazısı (Susuz saf amonyak ithalatında KDV oranı ve kıymet tespiti)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-85593407-663.05[GGM-İR4044]-
Konu :28.04.2021 Günlü 241-B/04 Sayılı İnceleme Raporu
 

05.08.2021 / 66040310
DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Başmüfettişi Nurettin DEMİR tarafından düzenlenen 28/4/2021 günlü 241-B/04 sayılı İnceleme Raporunun "IV. Değerlendirme ve Sonuç" bölümünün 1 inci maddesinde,

"a) … ile …. 2019-2020 yıllarında İran’dan yapmış oldukları 2814.10.00.00.00 GTİP’li susuz (saf) amonyak eşyası ithalatında eşya faturalarının gümrük beyannameleri ve firma kayıtlarıyla uyumlu olduğu ve gümrük kıymetinin eşyasının satış bedeli yöntemine göre belirlendiği, bununla birlikte İran’dan aynı dönemde ve aynı alıcılardan yapılan bir kısım ithalatlara göre nispeten daha düşük birim kıymete haiz olduğu, ancak söz konusu bilginin/verinin eşyanın satış bedeli kıymet yöntemini ihlal ettiğine dair aksini destekleyecek başkaca bir delile (ilave banka transferi, olumsuz yurt dışı cevabı ve firma kayıtları araştırması vb) rastlanılmadığı, Bu meyanda, İran’dan yurt dışı kıymet araştırması sonucuna göre elde olunacak veriler/bilgiler mahfuz olmak üzere 2019-2020 yıllarında mezkur eşya üzerinde herhangi bir gümrük vergisi veya eş etkili bir verginin mevcut olmaması ve KKDF oranının da sıfır olması, eşyanın herhangi bir ticaret politikası önlemine tabi olmaması, ayrıca Bakanlığımızın 2012/29 sayılı Genelgesindeki aynı/benzer eşyanın satış bedeli yöntemine geçiş şartlarının tamamının karşılanmaması nedeniyle inceleme dönemine ait ithalatlarla ilgili kıymeti belirlenen eşyanın satış bedeli yönteminin terk edilerek aynı eşyanın satış bedeli yöntemine geçilmesini gerektirecek bu aşamada somut bir gerekçe ve delil bulunmadığı,

b) Halihazırda 2814.10.00.00.00 GTİP’li susuz (saf) amonyak eşyasıyla ilgili İthalat Rejimine Ek Kararlarda %5,5 olarak kararlaştırılan gümrük vergisinin söz konusu kararların dipnot hükümleri çerçevesinde gümrük vergisi oranının sıfır (0) olarak uygulanması nedeniyle 2019-2020 yıllarına ilişkin herhangi bir gümrük vergisi kaybı söz konusu olmamakla birlikte 2814.10.00.00.00 GTİP’li saf amonyak eşyasıyla ilgili olası bir eş etkili vergi ihdası, ticaret politikası önlemleri tatbiki ya da ithalat rejimine ek kararlarından (gümrük vergisi oranının sıfır uygulanacağı) dipnot hükmünün kaldırılması halinde hazine kaybı söz konusu olacağından … ile … İran’dan yapılacak 2814.10.00.00.00 GTİP’li susuz (saf) amonyak ithalatlarında mezkur hususların da göz önünde bulundurularak serbest dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı gümrük idarelerince kıymet araştırmasına tabi tutulması ve kıymet araştırması sonucu da dikkate alınarak eşyanın kıymetiyle ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanununun 2331. maddeleri bağlamında Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/29 sayılı Genelgesi sonucuna göre işlem yapılması hususunun Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi," hususu mütalaa edilmektedir.

Bu kapsamda, 2814.10.00.00.00 GTİP’li eşyaya dipnot hükümleri çerçevesinde gümrük vergisi oranı sıfır (0) olarak uygulanmakla birlikte, (KDV Kanununun 13/1-ı maddesi gereğince, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi" hariç) söz konusu eşyanın %18 KDV'ye tabi olması nedeniyle, … ile … tarafından 2814.10.00.00.00 GTİP’li susuz (saf) amonyak cinsi eşyanın İran’dan yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde eşyanın beyan edilen kıymetine ilişkin 2012/29 sayılı Genelge kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc