Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88107123 sayılı yazısı (Bal Numune Gönderimi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 tarihli 88107123 sayılı yazısı (Bal Numune Gönderimi)


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-52707093-140.08.02

Konu :Bal Numune Gönderimi

14.08.2023 / 88107123
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :06.01.2022 tarihli ve E-52707093-140.08.02-00070733222 sayılı yazımız

Bilindiği üzere, önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri 2009/15481 sayılı Kararın 86 ncı maddesi ile düzenlenmiştir. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen 86 ncı madde kapsamı eşyanın da gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkilendirilmekte ve bahse konu eşyanın işlemleri Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile yapılmaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızda ise, "Bal İhracatı" konulu 2009/24 sayılı Genelge uyarınca ülkemizden ihraç edilecek her parti balda C13 Analiz Raporu aranması; ayrıca 0409.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan tüm balların ihracatında ve ithalatında (geri gelen eşya dahil) "Doğal Arı Balı Analiz Belgesi"nin ibrazının zorunlu kılındığı bununla birlikte, 2008/12 sayılı "Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ"de ticari teamüllere uygun numunelerin gerçek ve tüzel kişilerce bedelsiz olarak ihraç edilecek mallar arasında sayıldığı ve Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatın, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi olmayacağının hüküm altına alındığından bahisle, mezkur Tebliğ kapsamında firmalar tarafından numune olarak gönderilmek istenilen "bal" cinsi eşya için analiz raporu aranmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Anılan talimatımıza ilişkin olarak hızlı kargo firmalarından Bakanlığımıza ulaşan dilekçelerden, bal ve türevlerinin BGB kapsamında ve numune olarak gönderilmesinde sıkıntılar yaşanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, bal cinsi eşyanın numune olarak gönderilmesi sırasında bağlantı gümrük idareleriniz tarafından ilgide kayıtlı yazımız çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc