Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2024/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 2024/1 sayılı Genelgesi (Nakit Kontrolleri)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : E-44377004-010.06-00094618073

Konu : Nakit Kontrolleri

05.03.2024
GENELGE
(2024/01)

Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakit Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgelerin giriş ve çıkışına ilişkin usul ve esaslar 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuatta düzenlenmiştir. Buna göre yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakdin takibi ve kontrolü ile nakitlerin yasa dışı yollarla transferinin önlenmesi gümrük idaresinin sorumluluğundadır.

Bu genelgenin amacı, nakit kontrolleri ile ilgili gümrük giriş-çıkış noktalarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

1. YOLCU BERABERİNDE YURDA GETİRİLEBİLECEK VEYA YURTTAN ÇIKARILABİLECEK NAKİT

1.1 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 14'üncü maddesi kapsamında kişisel sermaye hareketleri niteliğinde sayılan kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları; 17'nci maddesi çerçevesinde yurt dışından temin edilen krediler ile Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlemesine ve Denetlenmesine Dair Kararın 6'ncı maddesi gereğince ham elmas ihraç bedelleri ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla yurda getirilebilir. Bunun dışında kalan nakdin yolcu beraberinde yurda getirilebilmesi mümkündür.

1.2 32 sayılı Karar ile bu Karara istinaden çıkarılan sair mevzuat kapsamında yurt dışına çıkarılacak yerli sermaye, kişisel sermaye niteliğindeki kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal ve göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarını tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları gibi nakit, dışarıda yerleşik kişilerin satın alacakları, satacakları her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları ve bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış bedelleri, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış bedelleri, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedelleri, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların alış bedelleri, ithalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin transfer bedelleri, uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili transfer bedelleri, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar, yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transfer bedelleri, ham elmas ithal bedelleri ile Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine verilecek döviz veya Türk Lirası kredileri yolcuların üzerlerinde, bagajlarında veya taşıtlarında gümrük çıkış noktalarından çıkarılamaz. Bu kapsamdaki nakit ancak bankacılık sistemi vasıtasıyla çıkarılabilir. Bunun dışında kalan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerde 25.000 Türk Lirası, dövizde ise 10.000 Avro ve eşiti efektif üzeri yolcu beraberi nakdin yurt dışına çıkışta gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur.

2. YOLCU BERABERİNDEKİ NAKDİN RESEN VEYA GÜMRÜK İDARESİNCE AÇIKLAMA İSTENMESİ ÜZERİNE BEYAN EDİLMESİ

2.1 Yolcu beraberindeki nakdin yolcu tarafından resen beyan edilmek istenmesi durumunda veya 5549 sayılı Kanun uyarınca gümrük idaresi tarafından yolcudan beraberindeki nakdin miktarını açıklamasının istenmesi durumunda gümrük idaresine Ek-1'de yer alan form ile ön beyan yapılır.

2.2 Beyanda bulunulan veya açıklanan nakdin cins ve miktarının fiziki tespiti kamera önünde sayılarak yapılır.

2.3 Resen beyan edilen nakitle ilgili olarak Ek-2'de yer alan "Nakit Beyan Formu", gümrük idaresi tarafından açıklama yapılması istenen nakitle ilgili olarak ise Ek-3'te yer alan "Nakit Açıklama Tutanağı" düzenlenir. Açıklama istenen durumlarda Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin gümrük idaresine yapılacak açıklamaya ilişkin hükümlerine riayet edilir.

2.4 Form veya Tutanak düzenlenirken yolcunun yurda giriş kaydı Nakit Kontrol Programı üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Program üzerinden sorgulama yapılamayan durumlarda yurda giriş kaydına ilişkin belgeler programa yüklenir, yüklenememesi durumunda Nakit Beyan Formunun veya Nakit Açıklama Tutanağının idarede kalan nüshalarına eklenir. Yurt dışına çıkışlarda, yolcunun fiilen yurt dışına çıkıp çıkmadığı program üzerinden sorgulanır ve fiilen yurt dışına çıkılmadığının tespit edilmesi durumunda düzenlenen Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağı iptal edilerek, Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağında yolcunun kimlik bilgilerine ilişkin bölüm doldurulurken yurda girerken veya yurt dışına çıkarken kullanılan kimlik veya pasaport belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

2.5 Form veya tutanak düzenlenirken yolcudan nakdin kaynağını tevsik eden bilgi ve belgeler (örneğin ihracat bedeli olarak beyan edilen nakit için gümrük beyannamesi veya sözleşme, proforma fatura, fatura vb. belge örneği) talep edilir. Form veya tutanak verilen bilgilere göre doldurulur ve sunulan belgeler programa yüklenir, yüklenememesi durumunda Nakit Beyan Formunun veya Nakit Açıklama Tutanağının idarede kalan nüshalarına eklenir.

2.6 Gerçek veya tüzel bir kişi adına nakit beyanı yapılmak istenmesi halinde beyanda bulunacak yolcuya verilen noter onaylı vekâletnamenin uygunluğu Nakit Beyan Programı üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Program üzerinden sorgulama yapılamayan durumlarda vekâletnamenin bir örneği programa yüklenir, yüklenememesi durumunda Nakit Beyan Formunun veya Nakit Açıklama Tutanağının idarede kalan nüshalarına eklenir.

2.7 Elektronik ortamda doldurulan Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı için sistem tarafından otomatik tescil numarası verilir. Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı için verilen tescil numaraları farklı serilerde üretilir.

2.8 Nakit Kontrol Programı üzerinden düzenlenen Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağı yine program üzerinden iki memur ve ilgili amir tarafından elektronik imzayla imzalanır. Elektronik imzalı formların veya tutanakların 3 nüsha çıktısı alınır ve formlar veya tutanaklar yolcuya imzalatıldıktan sonra mühürlenerek nüshaların biri yolcuya verilir, ikisi idarede saklanır.

2.9 Nakit Kontrol Programının çalışmadığı durumlarda, Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı kâğıt ortamında doldurularak ilgili personel tarafından imzalanır. Bu belgeler için bir tescil defteri tutulur. Söz konusu defterin sayfaları numaralandırılıp mühürlendikten sonra, her bir sayfa ilgili gümrük idare amirince onaylanır. Kâğıt ortamında doldurulan Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı en kısa sürede Nakit Kontrol Programına kaydedilir.

2.10 Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağının yanlış doldurulduğunun bu belgeler ile nakdin yolcuya tesliminden önce anlaşılması halinde belgeler doğru bilgi ve tespitlere uygun olarak düzeltilir ve yanlış doldurulan ve imzalanan kâğıt nüshaların tamamı idarede saklanır. Form veya tutanak ile nakit yolcuya teslim edildikten sonra form veya tutanakta değişiklik yapılmasına veya iptaline ilişkin yolcu tarafından yapılacak başvurular ise beyan veya açıklama tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ilgili tutanak ya da formun aslı ve hatayı kanıtlayacak bilgi ve belgeler ile ilgili gümrük idaresine yapılır. Söz konusu talepler, ilgili gümrük idaresi tarafından 15 gün içerisinde karara bağlanır.

3. ADLİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR

3.1 İlgili mevzuata göre tatbik edilecek yaptırımlar, yolcunun resen beyanda bulunması, yolcudan gümrük idaresince açıklama istenmesi veya gümrük kontrolleri esnasında yolcu beraberinde nakit bulunduğunun anlaşılması durumlarına göre aşağıdaki maddeler uyarınca tayin edilir.

3.2 Resen yapılan beyanın kontrolü sonucunda nakdin kaynağı veya kullanım amacı itibariyle yolcu beraberinde yurda getirilmesi veya yurttan çıkarılmasına izin verilmeyen nakitlerden olduğunun anlaşılması durumunda, Nakit Beyan Formuna gerekli meşruhat verilir. Söz konusu nakit, gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza altına alınır ve nakdin yurda girişine veya yurttan çıkışına izin verilmez.

3.3 Gümrük idaresince ülkeye giren ya da ülkeden çıkan yolcudan açıklama istenildiği durumda, herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının tespiti halinde, gümrük idaresi tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 16'ncı maddesi gereğince; açıklanmayan miktarın % 10'u tutarında idari para cezası uygulanarak yolcu beraberindeki tüm nakit muhafaza altına alınır ve işleme ilişkin Nakit Açıklama Tutanağının bir örneği Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilir. Konunun hem 5549 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi hem de 1567 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine temas edebileceği göz önünde bulundurularak; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. Yanlış veya yanıltıcı açıklama yapılmamış olmakla beraber nakdin kaynağı veya kullanım amacı itibariyle yolcu beraberinde yurda getirilmesi veya yurttan çıkarılmasına izin verilmeyen nakitlerden olduğunun anlaşılması durumunda, Nakit Açıklama Tutanağına gerekli meşruhat verilir. Söz konusu nakit, gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza altına alınır ve nakdin yurda girişine veya yurttan çıkışına izin verilmez.

3.4 Gümrük kontrolleri esnasında yolcunun kişisel eşyası, üzeri veya aracında ülkeye nakit getirdiğinin veya ülkeden nakit çıkardığının anlaşılması durumunda gümrük idaresi tarafından yolcudan Ek-1'de yer alan form ile ön beyan istenir. Ön beyanı alınan yolcular için yapılacak işlemler gümrük idaresi tarafından açıklama istenmesi usulüne göre gerçekleştirilir. Ancak 25.000 Türk Lirasını aşan Türk parası veya Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ya da 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yolcu beraberinde beyan edilmeden yurt dışına çıkarıldığı veya çıkarılmaya çalışıldığının tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak muhafaza altına alınır, durum 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. Ayrıca, durum şüpheli kabul edilerek konu Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletilir. Yolcu beraberinde değerlendirilmeyen eşya içerisinde gizlenmiş nakdin tespit edilmesi halinde ise, ülkeye giriş yönünde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, ülkeden çıkış yönünde ise 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunulur.

4. DİĞER HUSUSLAR

4.1 Nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları bu genelge hükümlerinin uygulanması bakımından yolcu olarak kabul edilir.

4.2 Yolcunun yurda girişte beraberindeki nakdi beyan edebilmesi için pasaport işlemlerini tamamlaması ve gümrüklü yer ve sahadan çıkmaması gerekmektedir. Dış hatlardan gelerek iç hatlara transfer olan yolcuların beraberindeki kabin bagajında bulunan nakdin beyanını ilk indiği havalimanında yapması gerekmektedir. Transfer olan yolcunun nakdinin uçak altı bagajında olması durumunda indiği son havalimanında beyan etmesi gerekmektedir. Bu genelge uyarınca beyan edilecek nakdin yolcu beraberinde olması esastır. İç hatlardan gelerek dış hatlara transfer olacak yolcuların beraberindeki kabin bagajında bulunan nakdi dış hatlara geçtiği havalimanında beyan etmesi gerekmektedir. Transfer olacak yolcunun nakdinin uçak altında olması durumunda ise ilk havalimanında beyan etmesi gerekmektedir.

4.3 Gümrük idaresi, yurda girişte veya yurttan çıkışta farkındalığın artırılması ve caydırıcılığın sağlanmasını temin edecek sayıda yolcudan, nakdin kaynağını kontrol amacıyla açıklamada bulunmalarını ister. Kontrol edilecek yolcular, ilgili kurumlardan gelen bilgiler de dikkate alınarak yapılacak risk analizlerine istinaden veya görevli personel tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak seçilir.

2016/1 ve 2017/1 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

 

Ek: 1- Form (1 Sayfa)

2- Nakit Beyan Formu (2 Sayfa)

3- Nakit Açıklama Tutanağı (2 Sayfa)

 

Dağıtım: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

NAKİT BEYAN FORMU
CASH DECLARATION FORM
UYGUN YERLERİ İŞARETLEYİN / TICKAS APPROPRIATE

 

Tescil Numarası/Registration Number:
Tarih/Date: Saat/Hour:
Formun Düzenlendiği Gümrük Sahası/Issuing Customs Authority:
 
1. [ ] Ta T.C.'ye Giriş/Entering TR [ ]  T.C.'den Çıkış/Leaving TR
 
2. Beyan Eden Kişinin/Declarant Details
Cinsiyeti/Sex: [ ] Erkek/Male
[ ] Kadın/Female

 

Baba Adı/Father's Name:  
Adı/Name:   Uyruğu/Nationality:  
Soyadı/Surname:   Adresi/Address:  
Doğum Tarihi/Date of Birth:  
Doğum Yeri/Place of Birth:  
Kimlik Belgesi/ID- Document:   Şehir/Town:  
Pasaport-T.C. Kimlik
No./Passport-ID Number:
[ ] Pasaport/Passport
[ ] T.C. Kimlik/ID Card
[ ] Diğer/Other
Ülke/Country:  
 
3. Adına Nakit Hareketi Yapılan Gerçek Kişinin/Invoicee Details
  [ ] Kendi Adına Nakit Hareketi Gerçekleştiriyor/Acting on Its Own Behalf
Adı Soyadı/Name Surname:   Adresi/Address:  
Pasaport-T.C. Kimlik      
No/Passport-ID Number:      
Uyruğu/Nationality:   Şehir/Town:  
Vekaletname
Numarası/Power of Attorney Number
  Ülke/Country:  
 
4. Adına Nakit Hareketi Yapılan Tüzel Kişinin/Invoicee Details (Legal Entity)
Adı/Name:   Adresi/Address:  
Vergi Numarası/Tax Number:   İhracat Beyanname Numarası/Export Declaration Number  
Ülke/Country:   Vekaletname Numarası/Power of Attorney Number  
Şehir/Town:      
 
5. Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı/Source and Intented Use of Cash
Kaynağı (Geliş/Gidiş Sebebi)/Source:   Kullanım
Amacı/Intended Use:
 
Nakdin Kaynak
Ülkesi/Origin Country:
     

 

 

 

 

 

Doğrulama kodu:

 

 

NAKİT BEYAN FORMU
CASH DECLARATION FORM
UYGUN YERLERİ İŞARETLEYİN / TICK AS APPROPRIATE

6. Beyan Edilen Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Declared Cash-Monetary Instruments
  Cinsi/Currency Tutarı/Amount (Rakamla ve Yazıyla)
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Diğer/Other*    
 
* Bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler
 
7. Ulaşım Bilgileri/Transport Details
Yolculuk Şekli/Means of Transport: [ ] Havayolu/Air [ ] Denizyolu/Sea □ Diğer/Other
[ ] Demiryolu/Rail [ ] Karayolu/Road
Ulaştırma Şirketi/Transport Company:   Referans
Numarası/Reference
Number: 
 
Çıkış Yapılan Ülke/Country of Departure:   Varış Ülkesi/Country of Destination:  
 
8. Beyan Sahibinin İmzası/Signature of Declarant
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik bir beyanda bulunmam halinde ya da beyan ettiğim nakdin kaynağı itibariyle gümrük noktalarından geçişinin yasak olması halinde; gümrük idaresince muhafaza altına alınabileceğini, idari para cezası uygulanabileceğini ve hakkımda soruşturma açılabileceğini biliyorum./I declare that all above details are correct. I am fully aware that if my declaration is false, inaccurate or incomplete or that the cash declared cannot be cleared through customs due to its sourcethis may result in confiscation of the cash by customs authority, penalties and criminal investigation by prosecutor.
İmza/Signature: Tarih/Date: …/…/20..

 

 

9. Adli ve İdari İşlem Bilgileri /Judicial and Administrative Procedures
Kayıt Durumu/Registration Status C Geçerli (Valid) [ ] İptal (Void) Açıklama/Explanation  
Nakdin Girişine-Çıkışına İzin Verildi/Cash Entry-Exit Allowed [ ] Evet (Yes) [ ] Hayır (No)
Savcılığa Sevk Edildi/Relevant Person Was Sent To Prosecutor's Office [ ] Evet (Yes) [ ] Hayır (No)    
Savcılık İdaresi/Prosecutor's Office   Yapılan
İşlem/Transactions
Carried Out
 
Savcılık Dosya
Numarası/Investigation File Number
 
Ceza Tutarı/Penalty Amount  
Ceza Tarihi/Penalty Date  
Nakdin Durumu/Cash Status [ ] El Konuldu (Confiscated) [ ] Kişiye Geri Verildi (Returned)

 

[ ] Yanlış/yanıltıcı beyan nedeniyle nakdin yurda girişine/yurttan çıkışına izin verilmemiştir.

[ ] Herhangi bir beyanda bulunmadığından nakdin yurttan çıkışına izin verilmemiştir.

[ ] Kaynağı/Kullanım amacı itibariyle nakdin yurda girişine/yurttan çıkışına izin verilmemiştir.

 
İlgili Memurun
İmzası/Competent
Officer's a Signature
 
İlgili Memurun
İmzası/Competent
Officer's a Signature
 
İlgili Amirin
İmzası/Signature Of The
Superior
 

 

 

 Doğrulama kodu:

 

 

NAKİT AÇIKLAMA TUTANAĞI
CASH DISCLOSURE REPORT
UYGUN YERLERİ İŞARETLEYİN / TICK AS APPROPRIATE

 

 

 

 

Tescil Numarası/Registration Number:
Tarih/Date: Saat/Hour:
Formun Düzenlendiği Gümrük Sahası/Issuing Customs Authority:
 
1. Ta T.C.'ye Giriş/Entering TR[ ] T.C.'den Çıkış/Leaving TR
 
2. Beyan Eden Kişinin/Declarant Details
Cinsiyeti/Sex: [ ] Erkek/Male
[ ] Kadın/Female
Baba Adı/Father's Name:  
Adı/Name:   Uyruğu/Nationality:  
Soyadı/Surname:   Adresi/Address:  
Doğum Tarihi/Date of Birth:      
Doğum Yeri/Place of Birth:      
Kimlik Belgesi/ID- Document: [ ] Pasaport/Passport
[ ] T.C. Kimlik/ID Card
[ ] Diğer/Other
Şehir/Town:  
Pasaport-T.C. Kimlik
No./Passport-ID Number:
  Ülke/Country:  
Mesleği/Occupation:   Telefon/Telephone Number  
 
3. Adına Nakit Hareketi Yapılan Gerçek Kişinin/Invoicee Details
  [ ] Kendi Adına Nakit Hareketi Gerçekleştiriyor/Acting on Its Own Behalf
Adı Soyadı/Name Surname:   Adresi/Address:  
Pasaport-T.C. Kimlik
No/Passport-ID Number:
 
Uyruğu/Nationality:   Şehir/Town:  
Vekaletname
Numarası/Power of Attorney Number
  Ülke/Country:  
 
4. Adına Nakit Hareketi Yapılan Tüzel Kişinin/Invoicee Details (Legal Entity)
Adı/Name:   Adresi/Address:  
Vergi Numarası/Tax Number:   İhracat Beyanname Numarası/Export Declaration Number  
Ülke/Country:   Vekaletname Numarası/ Power of Attorney Number  
Şehir/Town:  
 
5. Nakdin/Ödeme Araçlarının Kaynağı ve Kullanım Amacı/Source and Intented Use of Cash
Kaynağı(Geliş/Gidiş Sebebi)/Source:   Kullanım
Amacı/Intended Use:
 
Nakdin Kaynak
Ülkesi/Origin Country:
 

 

Doğrulama kodu:

 

NAKİT AÇIKLAMA TUTANAĞI
CASH DISCLOSURE REPORT
UYGUN YERLERİ İŞARETLEYİN / TICK AS APPROPRIATE

6. Açıklanan Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Declared Cash-Monetary Instruments
  Cinsi/Currency Tutarı/Amount (Rakamla ve Yazıyla)
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Diğer/Other*    
 
6. Tespit Edilen Nakde-Ödeme Araçlarına İlişkin Bilgiler/Details of the Detected Cash-Monetary Instruments
  Cinsi/Currency Tutarı/Amount (Rakamla ve Yazıyla)
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Nakit/Banknotes    
Diğer/Other*    
     
* Bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgeler
 
7. Ulaşım Bilgileri/Transport Details
Yolculuk Şekli/Means of Transport: [ ] Havayolu/Air [ ] Denizyolu/Sea [ ] Diğer/Other

[ ] Demiryolu/Rail [ ] Karayolu/Road

Ulaştırma Şirketi/Transport Company:   Referans
Numarası/Reference
Number:
Çıkış Yapılan Ülke/ Country of Departure:   Varış Ülkesi/Country of Destination:
 
8. Beyan Sahibinin İmzası/Signature of Declarant
İmza/Signature: Tarih/Date: …/…/20..

 

 

9. Adli ve İdari İşlem Bilgileri/Judicial and Administrative Procedures
Kayıt Durumu/Registration Status [ ] Geçerli (Valid) [ ] İptal (Void) Açıklama/Explanation  
Nakdin Girişine-Çıkışına İzin Verildi/Cash Entry-Exit Allowed [ ] Evet
(Yes)
[ ] Hayır (No)
Savcılığa Sevk Edildi/Relevant Person Was Sent To Prosecutor's Office [ ] Evet
(Yes)
[ ] Hayır (No)    
Savcılık İdaresi/Prosecutor's Office   Yapılan
İşlem/Transactions
Carried Out
 
Savcılık Dosya
Numarası/Investigation File
Number
 
Ceza Tutarı/Penalty Amount  
Ceza Tarihi/Penalty Date  
Nakdin Durumu/Cash Status [ ] El Konuldu (Confiscated) [ ] Kişiye Geri Verildi (Returned)

 

[ ] Yanlış/yanıltıcı açıklama nedeniyle nakdin yurda girişine/yurttan çıkışına izin verilmemiştir.
[ ] Herhangi bir beyanda bulunmadığından nakdin yurttan çıkışına izin verilmemiştir.
[ ] Kaynağı/Kullanım amacı itibariyle nakdin yurda girişine/yurttan çıkışına izin verilmemiştir.
 
İlgili Memurun
İmzası/Competent
Officer's a Signature
İlgili Memurun
İmzası/Competent
Officer's a Signature
İlgili Amirin
İmzası/Signature Of The
Superior

 

 

Doğrulama kodu:

 

 

 

 

ÖN BEYAN

Beraberimde getirmiş olduğum …………….. cinsi ……………… nakit/ödeme aracı dışında beyan edeceğim başka bir nakit/ödeme aracı olmadığını, beyana konu nakdin kaynağının ………..… olduğunu ve ….. kullanım ……………….. amacıyla yurda getirdiğimi/yurttan çıkardığımı beyan ederim.

Beyanın gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde, gümrük idaresince söz konusu nakdin muhafaza altına alınabileceğini, idari para cezası uygulanabileceğini ve hakkımda soruşturma açılabileceğini biliyorum.

 

Adı-Soyadı:
Pasaport/T.C Kimlik No:
Tarih/Saat:
İmza:

 

 

PRELIMINARY DECLARATION

I declare that I do not have any other cash/payment instruments to declare other than the cash/payment instruments in the amount of ……………. That ………….. I have brought with me, that the source of the cash subject to the declaration is …..………….., and that I have brought/taken out the cash for ………..

I am aware that if the declaration is found to be false, the customs authority may seize the cash, impose an dministrative fine, and open an investigation against me.

 

Name-Surname
Passport/T.R. Identity No:
Date/Time:
Signature:

 

 

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

Je déclare que je n'ai pas les espèces/les biens d'un montant à déclarer autres que les espèces/les biens d'un montant de ………………. que j'ai apporté avec moi, que la provenance des espèces soumises à la déclaration est …………………..… et que j'ai apporté/retiré pour ………………………………

Je suis conscient que si la déclaration s'avère fausse, les autorités douanières peuvent placer l'argent sous garde, m'imposer une amende administrative et ouvrir une enquête à mon encontre.

 

Prénom / nom de famille:
Numéro de passeport/identité TR :
Date/Heure :
Signature:

 

بيان أولي

 

أعلن بأن ليس لدي أي نقود/أدوات دفع أخرى للإعلان عنها بخلاف النقود/الأدوات الدفع بقيمة ....................................

التي قدمت معي، وأن مصدر النقود المعلن عنها. ھو..................................................... وقد جلبتها/أخذتها من أجل

أدرك بأنه في حال تبين أن الإعلان كان كاذبًا، فإن الجهات الجمركية قد تحتجز النقود، تفرض.................................. غرامة إدارية، وتفتح تحقيقا ضدي

الاسم واللقب:

 

رقم جواز السفر/ رقم ھوية RT:

التاريخ/الوقت:

إمضاء:

 

 

DECLARACIÓN PRELIMINAR

Declaro que no tengo otros bienes que declarar aparte del efectivo/bienes por un monto de ……………. que he traído conmigo, que la procedencia del efectivo objeto de la declaración es …………. y que he traído/sacado para ………………. Soy consciente de que si se determina que la declaración es falsa, la autoridad aduanera podrá detener el efectivo, imponerme una multa administrativa y abrir una investigación en mi contra.

 

Nombre Apellido
Pasaporte/Nº de Identidad TR:
Fecha y hora:
Firma:

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Я заявляю, что у меня нет никаких других денежных наличные деньги/платёжных инструментов, которые можно было бы декларировать, кроме денежных наличные деньги/платёжных инструментов на сумму ……………….. , которые я привез с собой, что источником денежных средств, подлежащих декларированию, является ………………….. И что я привез/вывез для …………….

Я осознаю, что в случае признания декларации недостоверной таможенный орган может взять деньги под стражу, наложить административный штраф и возбудить против меня расследование.

 

Имя Фамилия:
Паспорт / идентификационный номер TR:
Дата/Время:
Подпись

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc