İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)


Ticaret Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Kayda alma

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen Kayıt Merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 5 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.

İthalat

MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.

Başvuru

MADDE 4 – (1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’te yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere kayıt merkezince koordinatör Kayıt Merkezine intikal ettirilir.

Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 (kırk beş) gündür. Bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

(2) Kayıt Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Tarım İzleme Komitesi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9) çerçevesinde daha önce teşkil edilmiş olan Tarım İzleme Komitesi (Komite) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 45 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK I

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.P. Eşyanın Tanımı
0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dâhil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri
0603 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekillerde hazırlanmış)

 


EK II

KAYIT MERKEZLERİ

MERKEZ ADI ADRESİ İLETİŞİM BİLGİSİ
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) (Koordinatör) Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya / ANKARA Tel:(312) 4472740
Fax:(312) 4469605
E-posta: info@oaib.org.tr
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (İTKİB) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL Tel:(212) 4540200
Fax:(212)4540201
E-posta: info@itkib.org.tr
Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (BAİB) Topçular Mah. Aspendos Bulvarı No: 163 Muratpaşa/ANTALYA Tel: (242)5051000
Faks: (242) 5051010
E-posta: baib@baib.org.tr
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna / İSTANBUL Tel: (212)4540500
Faks:(212)4540501
E-posta: iib@iib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) Atatürk Cad. No: 382 Alsancak / İZMİR Tel: (232)488 60 00
Faks:(232)488 61 00
E-posta: eib@eib.org.tr
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (KİB) Atatürk Bulvarı No: 19/E GİRESUN Tel: (454)2162426
Faks:(454)2164842
E-mail: kib@kib.org.tr
Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (DAİB) Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:98 Kat:4-5 ERZURUM Tel: (0442)2141185
Fax: (0442)2141189
E-Posta: daibarge@daib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 Şehitkâmil / GAZİANTEP Tel: (342)2110500
Faks: (342)2110509
E-posta: gaib@gaib.org.tr

 


EK III

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU
TİCARET BAKANLIĞI
(........................................ Genel Sekreterliğine)

Tarih:..../.../....

Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin 2019/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe
İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı:
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
İHRACATÇI KAYIT NO:
(Farklı ihracatçı için ilk başvuruda doldurulmaz)
 

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1) Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

2) Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır.

3) Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu bir (1) yıl süre ile geçerlidir.
Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

4) Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu her başvuruda aranır.

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:
Vergi Numarası ve Vergi Dairesi: 
Adresi:
Telefonu ve Faksı:
E-posta:
Ortaklara ait bilgiler:***

SIRA NO TC KİMLİK NO* /UYRUK** ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

* Türk vatandaşları için  **Yabancı asıllı vatandaşlar için
***Ortakları 10'un üzerinde olan firmalar için en büyük hisse payına sahip 10 ortağa ilişkin bilgier verilecektir.

TEK DÜZEN HESAP NO HESAP ADI C.Y. -4 C.Y. -3 C.Y. -2 C.Y. -1 CARİ YIL (C.Y.)
620 Satılan Mamul Maliyeti          
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti          
600 Yurt İçi Satışlar          
601 Yurt Dışı Satışlar          
611 Satış İndirimleri          
152 Mamuller          
153 Ticari Mallar          
690 Dönem Kârı/Zararı          
691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları          
720 Direkt İşçilik Giderleri          
- İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı          
- İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)          
- İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)          

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN 
ADI SOYADI 
İMZASI VE MÜHRÜ

Belge no:

İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRATION FORM  
Legal Title*  
Business Title**  
Address*** l.Line  
Address 2. Line  
Address 3. Line  
City  
State/Province/Region  
ZIP  
Country  
Phone Number      
Fax Number      
URL  
E-mail  
Tax Authority  
Tax Registry Number  
Number of Employee (Yearly average)  
Total Sales in USD (last year)  
Year of Establishment  
Legal (Corporate) Status  
International quality certificates owned and their registry numbers  
Countries products are exported to
Export country(ies) Product(s)
   

I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.

Name, surname and title in the company  
Company stamp and sign of the authorized person  

* The title that company is registered to. 
** The title appears on invoice.
*** Legal address that headquarters is legally registered

MADDE BİLGİ FORMU

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
PROFORMA/TİCARİ FATURA NO. VE TARİHİ:
G.T.İ.P. (12’li) EŞYANIN TANIMI BRÜT AĞIRLIK KG FOB FİYAT CIF FİYAT MENŞE ÜLKF. ADI
           
           
           
           
           
           
           
   

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc