Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur.

“(3) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi başvurusunda bildirilen servislerde değişiklik olması durumunda bu değişikliğin otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ekli listede belirlenen sayıda kurulan ve Bakanlığa bildirilen yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özellikleri taşıması gerekir.

(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.”

“(5) Ekli listede belirlenen sayıdan daha fazla kurulan ve Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servis istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin de Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.”

“(4) Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Onarımın malın kullanıldığı yerde yapılması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin düzenlenmesi zorunlu değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere üretici, ithalatçı veya satıcılar garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.”

“(8) Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin güncel iletişim bilgilerinin bu sitelerde yer alması zorunludur.

(9) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede belirlenenden daha fazla kurulan servisler dâhil olmak üzere tüm yetkili servis istasyonu bilgilerini Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemine ilişkin internet sitesine otuz gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi ve servis bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu bilgileri güncellemesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

(2) Ekli listeye bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile eklenen yeni ürünlerden standardı olmayan ürünler için Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanacak ilgili standardın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
13/6/2014 29029

EK

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ

SEKTÖR/ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ BÖLGE ŞARTI AZAMİ TAMİR SÜRESİ
1 SAĞLIK SEKTÖRÜ
  1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
    1.1.1 TANSİYON ALETLERİ 5 YIL  1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.2 KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 5 YIL  1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.3 İŞİTME CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.4 KONUŞMA CİHAZLARI 5 YIL  1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.5 ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR 3 YIL  1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.1.6 MASAJ ALETLERİ VE CİHAZLARI 5 YIL  1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ
    1.2.1 ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.2 BİBERON ISITICILARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.3 BİBERON STERİLİZATÖRLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.4 MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.5 ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.6 MAMA SANDALYELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.7 ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.2.8 BEBEK İZLEME KAMERALARI VE EBEVEYN MONİTÖRLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  1.3 ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR
    1.3.1 TEKERLEKLİ SANDALYELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.3.2 ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    1.3.3 GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYUCULAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
2 GÖZLÜKLER
  2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
  3.1 KLİMALAR 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.2 ISI POMPALARI 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.3 FAN KOİLLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.4 BRÜLÖRLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.5 KALORİFER KAZANLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.6 KAT KALORİFERLERİ 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.7 KOMBİLER 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.8 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.9 GAZYAĞLI SOBALAR 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.10 KATI YAKIT SOBALARI 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  3.11 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.12 ŞOFBENLER 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.13 ANİ SU ISITICILARI 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.14 TERMOSİFONLAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.15 PENCERE TİPİ FANLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.16 VANTİLATÖRLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.17 USB FANLAR 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  3.18 DAVLUMBAZLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.19 ASPİRATÖRLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.20 FANLI ELBİSE KURUTUCULAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  3.21 HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
4 SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
  4.1 HİDROFORLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.2 SU ARITMA CİHAZLARI 10 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.3 MOTORLU SU POMPALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.4 VANALAR 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.6 MUSLUKLAR 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.7 REZERVUARLAR 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.9 HİDROMASAJ SİSTEMLERİ VE JAKUZİLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  4.10 DUŞAKABİNLER 10 YIL 1 SERVİS  20 İŞ GÜNÜ
  4.11 ELEKTRİKLİ SAUNALAR 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.12 LAVABOLAR 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.13 KLOZETLER 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  4.14 EVİYELER 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
  5.1 TESTERE MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.3 MATKAPLAR 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.4 LEHİM TABANCALARI 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  5.7 AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
6 MOTORLAR
  6.1 ELEKTRİK MOTORLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
7 EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ
  7.1 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  7.2 GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  7.3 RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
  8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
    8.1.1 SABİT HATLI TELEFONLAR 7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.2 CEP TELEFONLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.3 UYDU TELEFONLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.4 MODEMLER/ROUTERLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.5 FAKSLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.1.6 ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.2 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
    8.2.1 BİLGİSAYARLAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.2 TABLETLER 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.3 MOUSELAR 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.4 MONİTÖRLER 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.5 YAZICILAR 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.6 TARAYICILAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.7 SES KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.8 KLAVYELER 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.9 HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.10 BİLGİSAYAR KAMERALARI 3 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.11 OYUN KONSOLLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.12 İŞLEMCİLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.13 KART OKUYUCULAR 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.14 AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.15 HARD DISKLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.16 ANAKARTLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.17 KİTAP OKUYUCULAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.18 DİJİTAL FOTOGRAF ÇERÇEVELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.19 SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.20 BELLEKLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.21 EKRAN KARTLARI 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.22 LAPTOP SOĞUTUCULARI 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.2.23 AKILLI KALEMLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ
    8.3.1 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.2 GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.3 GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.4 ARAÇ İÇİ KAMERALAR
 
5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.5 ALARM CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.6 EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.7 AKILLI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.3.8 SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SİSTEMLERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.4 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR
    8.4.1 TELEVİZYONLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.2 PİKAP-PLAK ÇALARLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.3 MÜZİK SETLERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.4 RADYOLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.5 SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.6 MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4 vb.) 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.7 EV SİNEMA SİSTEMLERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.8 SES DÜZENLEYİCİLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.9 HOPARLÖRLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.10 KULAKLIKLAR 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.11 ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.12 PROJEKSİYON CİHAZLARI 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.13 HESAP MAKİNELERİ 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.14 ELEKTRONİK PARA KASALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.15 UYDU ALICILARI 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.16 AKILLI TV KUTULARI (SET TOP BOX ve vb.) 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.4.17 UYDU YARDIMIYLA KONUM BELİRLEME CİHAZLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.5 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
    8.5.1 KAMERALAR 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    8.5.2 FOTOĞRAF MAKİNELERİ 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  8.6 İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
    8.6.1 DRONELER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
9 ELEKTRİK ÜRETEN VE DÜZENLEYEN CİHAZLAR
  9.1 JENERATÖRLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  9.2 AKÜMÜLATÖRLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  9.5 REGULATÖRLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
10 TAŞITLAR
  10.1 BİNEK OTOMOBİLLER 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.2 KAMYONETLER 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.3 MOTOSİKLETLER 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.4 ATV ARAÇLARI 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.5 MOTORLU BİSİKLETLER 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.6 MOTORLU SCOOTERLAR 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.7 DENİZ MOTOSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.8 YATLAR 10 YIL 1 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.9 KAR MOTOSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.10 BİSİKLETLER 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.11 ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.12 ÇOCUKLAR İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.13 KARAVANLAR 10 YIL 1 SERVİS 45 İŞ GÜNÜ
  10.14 TAŞIT YEDEK PARÇALARI
    10.14.1 ARAÇ LASTİKLERİ 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.2 FARLAR 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.3 GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.4 MERKEZİ KİLİTLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.5 EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.6 EMNİYET CAMLARI 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.7 EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.8 ŞARJ DİNAMOSU 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.9 JANTLAR 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.10 KATALİTİK KONVERTÖRLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.11 AMORTİSÖRLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.12 RADYATÖRLER 3 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
    10.14.13 OTO KLİMALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  10.15 ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ
    10.15.1 LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    10.15.2 CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    10.15.3 ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
11 EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR
  12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  12.4 ÇAPALAMA MAKİNALARI 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
  13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI 10 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  13.3 SU SAYAÇLARI 10 YIL SERVİS  GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  13.4 ISI SAYAÇLARI - ISI ÖLÇERLER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.5 SAATLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.6 AKILLI SAATLER VE BİLEKLİKLER 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.7 DALIŞ SAATLERİ / BİLGİSAYARLAR 5 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  13.8 ODA TERMOSTATLARI 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
14 SPOR VE AV ALETLERİ
  14.1 SPOR ALETLERİ      
    14.1.1 KONDİSYON BİSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    14.1.2 KOŞU BANDLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    14.1.3 KONDİSYON KÜREĞİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    14.1.4 AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNALARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  14.2 AV ALETLERİ
    14.2.1 AV TÜFEKLERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
15 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
  15.1 EV ALETLERİ
    15.1.1 BUZDOLAPLARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.2 DERİN DONDURUCULAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.3 ARAÇ BUZDOLAPLARI 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.4 SU SEBİLLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.5 BULAŞIK MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.6 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.7 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.8 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.9 FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.10 OCAKLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.11 PİŞİRME SACLARI 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.12 MİKRODALGA FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.13 BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.14 BUZ YAPMA MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.15 ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ 10 YIL  7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.16 KAĞIT ÖĞÜTME VE EVRAK İMHA MAKİNELERİ 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.17 DÜDÜKLÜ TENCERELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.1.18 ÜTÜLER 10 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  15.2 KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)
    15.2.1 SAÇ KESME MAKİNELERİ 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.2 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.3 SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.4 ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.5 EPİLASYON CİHAZLARI 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.6 SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.7 YÜZ MASKESİ MAKİNELERİ 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.2.8 CİLT TEMİZLEME CİHAZLARI 5 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER
    15.3.1 EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.2 EKMEK KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.3 EKMEK YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.4 TOST MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.5 YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.6 YUMURTA PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.7 KARIŞTIRICILAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.8 ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.9 MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.10 ET KIYMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.11 MISIR PATLATMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.12 SU ISITICILAR (KETTLE) 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.13 ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.14 BUHARLI PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.15 MUTFAK ROBOTLARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.16 FRİTÖZLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.17 IZGARALAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.18 BLENDERLAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.19 DOĞRAYICILAR 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.20 GIDA ÖĞÜTÜCÜLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.21 KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.22 ELEKTRİKLİ CEZVELER 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.23 DONDURMA YAPMA MAKİNALARI 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
    15.3.24 WAFFLE MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
16 MÜZİK ALETLERİ
  16.1 ORGLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.2 PİYANOLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.3 BAĞLAMALAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.4 BATERİLER 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.5 GİTARLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  16.6 KEMANLAR 7 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
18 KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
  18.1 KAPI VE PENCERELER 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  18.2 KAPI HİDROLİKLERİ 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  18.3 KAPI KİLİTLERİ 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  18.4 KAPI OTOMATLARI 5 YIL SERVİS GEREKMEZ 20 İŞ GÜNÜ
  18.5 CAM BALKONLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ
  18.6 ELEKTRİKLİ PANJURLAR 10 YIL 1 SERVİS 20 İŞ GÜNÜ

 

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc