Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53772888 sayılı yazısı (7200 Rejim Kodlu Antrepo Beyannameleri İle GSM'lere Alınan Eşya)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarihli 53772888 sayılı yazısı (7200 Rejim Kodlu Antrepo Beyannameleri İle GSM'lere Alınan Eşya)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-169.99[GGM-019]
Konu : 7200 Rejim Kodlu Antrepo Beyannameleri İle GSM'lere Alınan Eşya

09.04.2020 / 53772888
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: İstanbul GDTBM 22.01.2019 tarihli ve 68795981-365.01/00040945550 sayılı yazısı.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere serbest dolaşımda olan günlük ve sureli yayınların 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesi ile mağazalara alınması hakkında ilgi yazısına ve söz konusu antrepo beyannamelerinde Damga Vergisi tahsilatına ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2/4/2020 tarihli ve 42487 sayılı (53669190 barkodlu) yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GUMUS
Bakan a.
Genel Mudur

EK: 1 yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

TC
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 84958988-1 30[5412-49]-E.42487                                                                                                                                 02.04.2020
Konu : Gümrüksüz Satış Mağazaları

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 08.02.2019 tarihli ve 41540677 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, gümrüksüz satış mağazalarında yolculara satılmak üzere serbest dolaşımda bulunan günlük ve süreli yayınların (gazete, dergi v.b) herhangi bir vergi iadesinden yararlanmamak şartı ile, antrepo beyannamesi düzenlenmeden gümrük müdürlüğü kayıtlarına giren dilekçelere istinaden antrepoya giriş çıkışının yapılması veya eşyanın kod numarasını, cinsini, miktarını ve satış fiyatını gösteren teslim ve iade listesi düzenlenerek günlük işlemlerin yürütülmesi ile söz konusu listeleri teslim alan mağaza yetkilisinin 24 saat içinde bu bilgileri bilgisayar sistemine aktararak gümrük müdürlüğünün denetimine sunması, bu doğrultuda yapılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyanın en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) iş günü içinde yapılmasında özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) mevzuatı açısından herhangi bir sakınca olup olmadığı ile 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesinin damga vergisinden müstesna olup olmadığı hususlarında Başkanlığımızın görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

1- Özel Tüketim Vergisi Yönünden:

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar için verginin konusunun, bu listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 49.02 G.T.İ.P. sıra numarasında yer alan gazete ve periyodik yayınlardan yalnızca 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar %20 oranında ÖTV'ye tabidir.

Diğer taraftan, Kanunun (5/2) maddesinde, Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına tesliminin vergiden
müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu yazınızda bahsi geçen, gümrüksüz satış mağazalarında yolculara satılan gazete ve süreli yayınların (1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlardan olması durumu hariç) ÖTV'nin kapsamına girmediği açıktır.

2- Katma Değer Vergisi Yönünden:

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

- 12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

a) Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi,

b) Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulması

gerektiği,

- 13/n maddesinde, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.) KDV'den istisna olduğu,

32 nci maddesinde, KDV Kanununun 11 inci maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hüküm altına alınmıştır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-(II/A-1.1.1) bölümünde,

"....

3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, bir serbest bölgedeki alıcıya yapılan ve serbest bölgeye vasıl olan teslimler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamındadır. Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları,
4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki yetkiye istinaden 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Gümrüksüz satış mağazalarına veya depolarına sadece ilgili gümrük mevzuatına göre buralarda satılması uygun bulunan mallar istisna kapsamında teslim edilebileceğinden, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına istisna kapsamında teslim edilecek malların ilgili gümrük mevzuatına göre gümrüksüz satış mağazalarında satılabilecek mal cinslerinden olup olmadığı mükelleflerce kontrol edilir.

....

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, antrepo beyannamesi düzenlenecek olup, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğunu (fiilen işleticiye teslim edildiğini/işletici tarafından fiilen teslim alındığını) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibarıyla istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği kabul edilir, istisna kapsamında gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ile ilgili faturaya, "3065 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddelerine göre gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslim" ibaresi şerh olarak düşülür

...."

-(II/A-1.1.2) bölümünde

"....

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde istisna, gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesiyle tevsik edilir.

Gümrüksüz satış mağazasına veya bunların depolarına konulan malın ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak usulsüz satışının yapıldığının tespiti halinde (hak sahipleri dışındakilere satış yapılması, hak sahibi olanlara belirlenen limitlerin üstünde satış yapılması, malın yersiz veya haksız olarak her türlü kullanımı gibi haller), malın gümrüksüz satış mağazasına konulması sırasında alınmayan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcı gümrüksüz satış mağazası işleticisinden aranır. Usulsüz satış yapıldığı hususu, ilgili gümrük idaresi tarafından mağaza işleticisinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.

Gümrüksüz satış mağazalarına veya depolarına ilgili mevzuata uygun olarak teslimde bulunan satıcının istisna ve iadeye ilişkin işlemleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

Gümrüksüz satış mağazaları veya bunların depolarına, belirlenen usul ve esaslara göre istisna kapsamında işlem tesis edilmemesi gerektiği halde, istisna kapsamında mal teslim edilmesi halinde, mağaza işleticisinin doğrudan sorumlu tutulduğu haller dışında, zamanında alınmayan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar satıcı mükelleften aranır."

 açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı Tebliğin (ll/B-17.) bölümünde basılı kitap ve süreli yayınların teslimindeki istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, gümrüksüz satış mağazalarında satılacak günlük ve süreli yayınların (gazete, dergi v.b) bu mağazalara veya bunların depolarına tesliminin ihracat istisnası olarak değerlendirilebilmesi için gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun 13/n maddesine göre süreli yayınların (gazete, dergi v.b) yurt içinde her safhada teslimi ile ithali KDV'den istisnadır.

3- Damga Vergisi Yönünden:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki şartıyla fıkrada sayılan işlemlere, (2) numaralı fıkrasında ise diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin düzenlemeler yer almakta olup söz konusu maddenin (1) numaralı
fıkrasında;

"1. ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır.

a) ihracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlan ile genel bütçeli idarelere olan borçların
mahsubu dâhil).

b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki.

c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.

ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması.

d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı.

e) 27! 10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali.

f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat.

g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi atımlar.

ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı."

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 12 nci maddesinin 1/a bendi uyarınca yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına tesliminin ihracat teslimi sayılması uygulaması anılan Kanuna ilişkin bir düzenleme olup,
söz konusu düzenlemenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uygulaması ile ilişkilendirmesi mümkün değildir.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, düzenlenecek antrepo beyannamelerine 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında istisna uygulanabilmesi için söz konusu işlemin ihracat olması tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda yapılan ihracatın döviz kazandırıcı özelliğinin olması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının birlikte tespit etmeye yetkili olduğu dikkate alındığında, söz konusu işlemin 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ kapsamında ihracat sayılıp sayılmayacağı ve döviz kazandırıcı niteliği bulunup bulunmadığı hususunun Bakanlığınız İhracat Genel Müdürlüğü tarafından da ayrıca değerlendirilmesi gerektiği düşünülmekle birlikte, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin doğrudan döviz kazandırıcı niteliği olmadığı, dolayısıyla bu teslimlere ilişkin düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.

Kaldı ki, 488 sayılı Kanunun 6728 sayılı Kanunla değişmeden önceki ek 2 nci maddesinin uygulamasına ilişkin (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde, "3.2.15. İmalatçı firmaların, Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarına üreterek yapacakları satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç), 3.2.16. İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında yapılan satışlar dahil)," Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine sahip olunması şartıyla istisna uygulanması mümkün bulunan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmakta iken söz konusu faaliyetler; mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün İhracat 2008/6 sayılı "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ"inde yapılan düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla (4) Seri No.lu "Döviz  Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'de yapılan düzenlemeler neticesinde diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasından çıkarılmıştır.

Dolayısıyla, 488 sayılı Kanunun 6728 sayılı Kanunla değişik ek 2 nci maddesinde de yer verilmediği dikkate alındığında, yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimine ilişkin düzenlenerek gümrük
idarelerine verilen antrepo beyannamelerinin ihracat dışında diğer döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı V

T.C.
Ticaret Bakanlığı
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 68795981-365.01
Konu: Antrepo Beyannameleri Hk.

22.01.2019 / 40945550
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bağlantımız Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden alınan 05.11.2018/38566978 tarih/sayılı yazıda özetle; yerli eşya satış işlemleri 2018/13 sayılı Genelgenin madde-1 (e) ve (f) bendi çerçevesinde ikmal edildiği, ancak Müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren Hür Servis Sosyal
Hizmetler ve Tic. A.Ş. firmasından alınan ve yazı ekinde sunulan 02.11.2018 tarihli, 38506103 sayılı dilekçede; gün içerisinde sıklıkla gazete ve dergi giriş çıkışının olduğu, 2018/13 sayılı Genelgenin (f) maddesine istinaden 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesinin verildiği fakat ürünlerin gün içerisindeki
giriş çıkış saatleri ile fatura kesimlerinin ay sonu bazlı olduğu, bu nedenle söz konusu genelge kapsamında aynı gün içerisinde antrepo beyannamesi verilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu antrepo beyannamesinin verilmesi yerine ürünlerin içeriği, adet, fatura numarası ve kesim tarihlerinin belirtilerek dilekçe ile işlem yapılmasının talep edildiği,

Müdürlüğünce, Gümrük Kanunun 1 50. maddesinin 4. fıkrasına istinaden yukarıda bahsi geçen gazete ve dergi gibi eşya giriş ve çıkış işlemlerinin öncelikle anılan genelge kapsamı dışında tutularak 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesi düzenlenmeden Müdürlük kayıtlarına giren dilekçelere istinaden giriş çıkışının yapılması, bunun mümkün olmaması halinde ise Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Eşyanın Satışı konu başlıklı 12. maddesinin (4) fıkrasına benzer şekilde teslim edilen eşyanın kod numarasını, cinsini, miktarını ve satış fiyatını gösteren teslim ve iade listesi düzenlenerek günlük işlemlerin yürütülmesi ile söz konusu listeleri teslim alan mağaza yetkilisinin 24 saat içinde bu bilgileri bilgisayar sistemine aktararak gümrük müdürlüğünün denetimine sunması, bu doğrultuda yapılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyanın en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) iş günü içinde yapılmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 26.12.2018/40132444 tarih/sayılı yazımız ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerinin görüşleri istenilmiş ve anılan müdürlüklerden alınan muhtelif tarih ve sayılı yazılarda özetle, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün 05.11.2018/38566978 tarih/sayılı yazılarında belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı mütalaa edildiği bildirilmiştir

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunun 71. maddesinde; "Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi için ve gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde, yönetmelikle belirlenen şartlar altında; a) 60. maddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına,

b) Sözü edilen beyanname yerine, eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulması talebi ile birlikte, ticari veya idari bir belgenin verilmesine,

c) Eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılmasına, İzin verebilirler." Hükmü uyarınca gümrük idarelerinin basitleştirilmiş usulle beyanda bulunulmasına izin vermelerinin mümkün olduğu,

Bu çerçevede, ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesine ilişkin usul ve esasların Gümrük Yönetmeliğinin 156. maddesinde, "(1) Aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak kitap ve diğer basılı yayın ihraç edenler ile gemilere kumanya, yağ, yakıt ve diğer malzeme verme
şeklinde ihracat gerçekleştirenlerin beyanname yerine ticari veya idari bir belge tescil ettirmek suretiyle işlem yapma konusundaki yazılı talepleri yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.

(2) Bu usulle gerçekleşen ihracata ilişkin ticari veya idari belgede; ihracat konusu eşyanın teşhisini mümkün kılacak bütün bilgilerin ve ‘Basitleştirilmiş İhracat’ ifadesinin yer alması gerekir.

(3) Beyanname yerine kabul edilecek idari ve ticari belgelerin nitelik ve içereceği bilgileri belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir." Hükmü amirdir.

Bu kapsamda, bahse konu olan Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Tic. A.Ş. firmasından alınan dilekçede belirtilen gazete ve dergi gibi eşya giriş ve çıkış işlemlerinin 2018/13 sayılı Genelge kapsamı dışında tutularak antrepo beyannamesi düzenlenmeden basitleştirilmiş usullere tabi tutulması hususunun bir kez de Makamlarınca değerlendirilerek bağlantımız gümrük idarelerinde yapılacak işlemlere esas olmak üzere Bölge Müdürlüğümüzün talimatlandırılması hususunda keyfiyeti takdir ve tensiplerine arz ederim.

Mehmet HATİPOĞLU
Bölge Müdür V

EK :
1- 6 Adet Yazı
2- 1 Adet Dilekçe

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc