Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2017 tarihli 24084234 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoda Eşya Devri)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2017 tarihli 24084234 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoda Eşya Devri)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-131.99

Konu : Antrepoda Eşya Devri

10.04.2017 / 24084234

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20.02.2017 tarihli, 22771833 sayılı yazımız

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri ”ne ilişkin 333/3 üncü maddesi;

“Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

Hükmünü amirdir.

İlgide kayıtlı yazımızda da bildirildiği üzere Bakanlığımıza intikal eden olaylardan anılan Yönetmelik hükmü uyarınca antrepolarda gerçekleştirilen devir işlemlerinde eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi için belirlenen beş iş gününün başlangıç tarihi olarak farklı uygulamalar bulunduğu anlaşılmıştır.

Gümrük Yükümlülüğünün Doğmasına ilişkin Gümrük Kanununun 193/2 nci maddesi;

“Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihi kesin olarak tespit etmenin mümkün olmadığı hallerde, ilgili eşyaya ilişkin vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarının uygulanması için dikkate alınacak tarih, gümrük idarelerinin bu eşya için bir gümrük yükümlülüğü başladığı sonucuna vardıkları tarihtir.

Ancak, gümrük idarelerinin elde ettikleri bilgilerin gümrük yükümlülüğünün daha önceki bir tarihte başladığını tespit etmelerine imkân vermesi halinde, eşyanın ithalat veya ihracat vergileri tutarı, elde edilen bilgilere göre söz konusu yükümlülüğün başladığının anlaşıldığı en eski tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak tespit edilir.”

Hükmünü amirdir.

Bu itibarla, antrepolardaki eşyanın başkasına devri neticesinde gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihin tespitinde, gümrük idarelerinin somut olaydaki verilere (sözleşme, satış faturası, vb ticari belge) göre karar vermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği’nin 333/3 üncü maddesi kapsamında antrepolarda gerçekleştirilen devir işlemlerinde, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi için belirlenen beş iş gününün başlangıç tarihi olarak satış faturasının düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc