Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 24107394 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepodan Transit İşlemleri ) Antrepoda transit hükmündeki dahilde işleme eşyanın 3151 kodla işlemi ve antreponun tutanakla kapatılması

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 24107394 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepodan Transit İşlemleri ) Antrepoda transit hükmündeki dahilde işleme eşyanın 3151 kodla işlemi ve antreponun tutanakla kapatılması


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-102.03

Konu : Antrepodan Transit İşlemleri

11.04.2017 / 24107394

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.07.2013 tarih ve 13438 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı olan ve bir örneği ilişikte gönderilen dağıtımlı yazımızda özetle; transit ticaret kapsamında antrepolara alınmış olan eşyanın yurt dışına sevk edilmesi ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihraç edilmek üzere antrepolardan sevk edilmesinde, 3171 rejim kodu (Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dâhil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı) ile değil, transit rejimi kapsamında işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, konu hakkında Bakanlığımıza iletilen hususlar incelendiğinde; dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmek istenmesi halinde, rejim kapsamı eşyanın takibatının yapılabilmesi açısından 3151 rejim kodu ile beyanname tescil edilmesi gerekmesine rağmen, antrepolarda bulunan bu kapsamdaki eşyanın ilgide kayıtlı yazımızın yanlış yorumlanması nedeniyle yurt dışına transit rejimi kapsamında gönderildiği ancak dahilde işleme izin belgesinden düşüm yapılabilmesi için gerekli olan 3151 rejim kodu ile işlem yapılması hususunun ihmal edilmesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bahse konu mağduriyetlerin engellenebilmesi amacıyla; dahilde işleme rejimi kapsamında olan ve antrepolarda yer alan eşyanın transit beyannamesi veya TIR karnesi kapsamında yurt dışı edilmesinden önce, dahilde işleme rejimi kapsamında yer alan taahhütlerin (rejim kapsamı eşyanın takibi açısından ayniyet gibi rejim gereklilikleri de göz önünde bulundurularak) kapatılabilmesi açısından Bilge Sistemi üzerinden 3151 rejim kodu ile gerekli işlemin tamamlanması ve ilgili antrepo beyannamesinin tutanakla kapatılması konusunda ilgili tüm Bağlantılarınızın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 yazı örneği

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc