Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 24137526 sayılı tasarruflu yazısı (Asya Katılım Bankası Teminatlı İşlemler) Asya Katılım Bankası tarafından verilen teminatların başka bir teminatla değiştirilmesi gerektiği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 24137526 sayılı tasarruflu yazısı (Asya Katılım Bankası Teminatlı İşlemler) Asya Katılım Bankası tarafından verilen teminatların başka bir teminatla değiştirilmesi gerektiği hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi

Sayı: 41208501-157.01

Konu: Asya Katılım Bankası Teminatlı İşlemler

11.04.2017 / 24137526

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2016 tarih ve 17723793 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin herhangi bir şubesinden alınan teminat mektupları kayıtlarına bloke konularak iade edilmesi ve yerlerine yeni teminat mektuplarının alınması talimatlandırılmıştır.

Muhtelif gümrük idarelerinden alınan yazılar ile Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye ait teminat mektubu kullandığı tespit edilen firmalarca kullanılan teminat mektuplarından, global teminat sistemine kaydedilenlere bloke konulduğu ve gerek global teminat mektupları gerekse münferit teminat mektupları için yükümlülerinden muhtelif tarih ve sayılı yazılarla yeni teminat mektuplarının istenildiği ancak bazı firmaların bugüne kadar teminat sunmadığı bildirilerek söz konusu bankaya ait teminat mektupları yerine yeni teminat mektubu getirilememesi halinde, nasıl bir işlem tesis edileceği hususunda görüş sorulmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı'ndan alınan 06.04.2017 tarih ve 9456 sayılı yazıda ; "Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin halihazırda ayrı bir Tüzel bir kişilik olarak ve tasfiye amacına matuf bir şekilde bankacılık faaliyetleri dışında kalan faaliyetlerini sürdürdüğü, bu kapsamda Bankanın sigortaya tabi katılım fonları dışında kalan ve teminat mektubu tazmin talebinden doğan yükümlülükleri de dahil diğer yükümlülüklerinden doğan alacak talepleri ile teminat mektubu süre uzatım taleplerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı, bu taleplerin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106 ncı maddesi kapsamında oluşturulacak tasfiye masasına kaydedilerek talep ve tahsil edilebilme imkanı dışında bu aşamada bir işlem tesisinin mümkün bulunmadığı,

Bu itibarla, anılan Bankaca verilen teminat mektuplarının nakde tahvil edilmesi ihtiyacı hasıl olduğunda alacak talebinin Bankanın tasfiye işlemlerinin başlamasını müteakip oluşturulacak tasfiye masasına doğrudan iletilmesi, süreli teminat mektuplarından doğan alacaklar ile ilgili olarak ise herhangi bir hak kaybına mahal verilmemesini teminen ibraz süresi içinde Bankaya başvurulması gerektiği, konuya ilişkin duyuruların Kurumlarının resmi internet adresi olan www.tmsf.org.tr üzerinden yapılacağı" belirtilmiştir.

Gümrük Kanununun 202 nci maddesinin 1 nci fıkrası "Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmesi halinde, bu teminat söz konusu vergiler tutarının %20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir."

206 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ; “1-Teminatın zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması halinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatın yeni bir teminat ile değiştirilmesini isteyebilir.

2. Teminatın alınmasını gerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat çözülür……” hükümlerine amirdir.

Gümrük Yönetmeliği’nin “Kabul olunacak teminat ve değerlendirilmesi” başlıklı 495 inci maddesinin 1 nci fıkrası ile gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülmesi halinde idarece nelerin teminat olarak kabul olunacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 6183 sayılı AATUHK'nun "Amme Alacaklarının Korunması" başlıklı ikinci kısmının “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10 uncu maddesi ile hem Gümrük Yönetmeliğimizin anılan maddesinde geçen teminat olarak kabul edilecek hususlara yer verilmiş hem de anılan maddenin son paragrafında “Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.” yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, teminat 6183 sayılı AATUHK’de belirtilen esaslar çerçevesinde ve kamu alacağının bir garantisi olarak alındığından, gerek Gümrük Kanununun 206 ncı maddesi gerekse 6183 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca ilk teminatların yani Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından verilen teminatların başka bir teminatla değiştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc