Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2017 tarihli 24299691 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoda Eşya Devri ) Antrepoda eşya devrinde yurt dışında ikamet eden yabancı ortaklar için adli sicil kayıtlarının aranmayacağı hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2017 tarihli 24299691 sayılı tasarruflu yazısı (Antrepoda Eşya Devri ) Antrepoda eşya devrinde yurt dışında ikamet eden yabancı ortaklar için adli sicil kayıtlarının aranmayacağı hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-131.03

Konu : Antrepoda Eşya Devri

18.04.2017 / 24299691

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devrine ilişkin 333’üncü maddesi;

“1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

….

5) Devralanın onaylanmış kişi veya yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması ya da aşağıdaki koşulları taşıması ve ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince yıllık kontroller sonucunda (b) ile (ç) bentlerindeki koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrinde birinci fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz:

….

ç) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.”

Hükmünü amirdir.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları arasındaki yabancı şahısların anılan yönetmelik hükmünde sayılan suçları işlememiş olduklarına dair belge temininde sıkıntılar yaşadığı ve zaman kayıplarına yol açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları arasındaki yabancı şahısların yurt dışında mukim olduklarına ilişkin belge ibraz etmeleri halinde Türkiye’deki adli sicil kayıtları aranmayarak anılan Yönetmelik hükmünde sayılan suçları işlemediklerine dair yazılı beyanlarına itibar edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc