Miras Yoluyla İntikal Eden Eşyanın Muafen İthali

 
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 53 ve 54 üncü maddeleri kapsamında, miras yoluyla intikal eden eşyanın muafen ithaline ilişkin hükümler düzenlenmiştir.


Kimler faydalanabilir?

Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları bu haktan faydalanabilir.


Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.


Gümrük muafiyetinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir?

a) Alkol ürünleri,

b) Tütün ve tütün mamülleri,

c) Motorlu ticari araçlar,

d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar,

e) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamül ürünler,

f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri,


Gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılamaz.

 

.

07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ilgili maddeleri


 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Miras Yoluyla İntikal Eden EşyaMuafiyetin kapsamı
MADDE 53- (1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin olarak dönen gerçek kişi mirasçılarına intikal eden kişisel eşya, ev eşyası ve kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.
(2) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişinin ölüm tarihinden itibaren en az altı ay öncesinde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır.
(3) Aşağıda sayılan eşya için bu madde kapsamında muafiyet uygulanmaz:
a) Motorlu ticari nakil vasıtaları.
b) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar.
c) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler.
ç) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri.

Nakil süresi
MADDE 54-(1)Muafiyet, mücbir sebepler ve beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle tevsiki şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içinde, tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.