Nasıl ihracatçı olunur?

Nasıl ihracatçı olunur?

Nasıl İhracatçı Olunur?

alternatif06.06.2006 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. Maddesi'nin (e) fıkrasında; İhracatçı: "İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar" olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre; vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler,  ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilin.de kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın ihracatçı birliğe üye olmalı halinde “ihracatçı” sıfatını alırlar.

Birliklerden birine üye olan ihracatçı (Vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler) diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir

 

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ; İhracat yapmak isteyen firmaların “İhracatçı birlik üyelik” işlemlerini ücretsiz olarak hizmet sunmakta, firmalara “İhracatçı” sıfatı kazandırmaktadır.
 
Üyelik sırasında istenen belgeler;
1- Üyelik Formu*
2- Taahhütname*  
3- Vergi mükellefiyet yazısı. (İlgili vergi dairesi tasdikli - Fotokopisi) *Gerçek Kişiler için (TC. Kimlik Numarasının yer aldığı) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İmza Sirküleri (Fotokopisi)
5- a) Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
   b) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc